«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҰЛТТЫҚ ИДЕЯСЫ НЕГІЗІНДЕ ЖАСТАРҒА ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУДІҢ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ

 Г.К.Жапакова,

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Ақтөбе облысы бойынша

педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының аға оқытушысы

 

Кілтті сөздер: тәрбие, азаматтық-патриоттық тәрбие, ұлт, «Мәңгілік ел», ұлттық идея, оқу-тәрбие, жаһандану, патриоттық сана, іс-әрекет, түйсік, туған жер, ел, патриотизм, елжандылық, ұлтжандылық, ұлттық патриотизм, қазақстандық патриотизм

Зерттеудің өзектілігі. Бүгінгі Қазақстанның басты мақсаты –  экономикасы дамыған, бәсекелестікке қабілетті, ең дамыған 30 елдің қатарынан көріну. «Мәңгілік Қазақстан» жобасы осы мақсатқа жеткізетін Ұлы бастама.

«Мәңгілік ел» ұлттық идеясы – елімізді өз мақсатына талай дәуір сынынан сүріндірмей жеткізіп, дамыған 30 елдің қатарына кіруімізге жаңа серпін беретін тұғырлы идея.

 «Мәңгілік ел» – жалпықазақстандық ортақ шаңырағымыздың ұлттық идеясы. Бабаларымыздың арманы», – дейді Елбасы. Мұндағы «ұлттық» ұғым түсінігі барша Қазақстан халқын қамтыған мағына білдірсе, «Мәңгілік ел» идеясы мемлекет құраушы халықтың сан ғасырлық құндылығын ұлықтауын, көпұлтты, межесі мен мәресін айқындайтын іргетасқа төл тарихымыздың қойнауында қалыптасып, ұрпақтан ұрпаққа аманатталған, бәсеке мен сынақтардан шыңдалумен бүгінге жеткен бабалар арманы қаланды. Қазақстанда елдікті нығайтып, тәуелсіздікті баянды ету үшін Елбасы «Ұлт жоспары. 100 нақты қадам» бағдарламасында 85-қадам осы «Мәңгілік ел». Қазіргі кезде республикамыздың егемендігі мен бейбітшілігін сақтауда «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы негізінде тұлғаның патриоттық құндылықтарын дамыту арқылы Қазақстандық патриотизмді қалыптастыруға үлкен мән беріліп отырғандығы Қазақстан Республикасында, Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңында, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік «Білім» бағдарламасында, Қазақстан Республикасы Президентінің  жолдауларында, Қазақстан Республикасы тарихи сананы қалыптастыру, Қазақстан Республикасы мәдени-этникалық білім беру тұжырымдамаларында, «Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясында», «Бала құқығы туралы декларацияда» және үкімет құжаттарында, ғылыми-зерттеу жұмыстары мен  басылым беттерінде айқын аңғарылады. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік «Білім» бағдарламасында тәрбие жүйесін жетілдіруге байланысты «қазақстандық патриотизм, азаматтық, ізгілік және жалпыадамзаттық құндылықтар идеяларының негізінде тәрбиеленушінің жеке тұлға ретіндегі сапалық қасиетін қалыптастыру болып табылады. ХХІ жаһандану ғасырында ұлттық мәдениет пен өркениетті өзара кіріктіре отырып, жеке тұлға қалыптастыру көзделіп отыр. Қазіргі қоғамдық-әлеуметтік жағдайда жеке тұлғаның бойындағы Қазақстандық патриотизмді қалыптастыру басты міндет болып саналады. Ел егемендігінің тарихына үңілсек, мемлекетіміздің алуан бағыттағы тыныс-тіршілігінің дамуына бірден-бір ықпал еткен фактор – бұл Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың  халыққа арнаған Жолдауы.

Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алғаннан бері балалардың, жасөспірімдердің оқу- тәрбие ісіне ұдайы көңіл бөлініп келеді. Оқу- тәрбие ісінде назар аударып отырған тәрбие салаларының бірі- патриоттық тәрбие. Қазақстан Республикасы көп ұлтты іргелі ел. Патриоттыққа тәрбиелеу - күрделі педагогикалық үрдіс. Жас жеткіншектерді Отанын сүюге тәрбиелеу бір кезеңдік іс емес. Патриоттық тәрбиені қалыптастыру процесінің өз идиологиясы және айқын жүйесі бар. Мектептерде жас жеткіншектерді Отанын сүюге тәрбиелеу қазақ халқының батырларының өмірі мен ерліктерін олардың туған жерін жауларынан қаймықпай қорғағандықтарын баяндау арқылы жүзеге асырылады. Қазақстан батырлары мен танымал тұлғалары көп ел екені даусыз. Ал оларды тәрбие беру құралына айналдыру елтану бағытында жасалған оңды шара. Мысалы, Қобыланды батыр, Алпамыс батыр, Ер Тарғын, Ер Көкше, Баян батыр, Қабанбай, Бөгенбай, Райымбек батырлар.      Әлемдік озық мәдениеттің шоқ жұлдыздары: Ш.Уалиханов, Ы. Алтынсарин, А.Құнанбаев еңбектерінің ұрпақ тәрбиесіне қосар үлесі мол. Тәлімдік ой пікірмен барша қазақ даласын дүр сілкіндірген Ш.Құдайбердиев, А.Байтұрсынов, Ж.Аймауытов, М.Дулатов, М.Жұмабаевтардың педагогикалық тұжырымдары өміршеңдігімен құнды.

Патриотизм, ұлттық патриотизм, қазақстандық патриотизм, елжандылық проблемаларына көптеген тарихшылар мен философтар (М.Қозыбаев, Ә.Нысанбаев, А.Қалмырзаев, А.Ахметова, К.Меңлібаев және т.б.) филолог жазушылар (М.Әуезов, Б.Момышұлы, М.Ғабдуллин, Ә.Нұршайықов және т.б.) аса назар аударған. Педагогика ғылымында патриоттық тәрбиенің бірқатар салалары, атап айтсақ, оқушылардың саяси мәдениетін қалыптастыру (К.К.Жампеисова, Ю.Г.Наумова, Е.З.Батталханов), жас жеткіншектерді революциялық ерлік және еңбек дәстүрі рухында тәрбиелеу (К.Құнантаева, Ә.Жұмақанов, Ш.Әміралиев, С.Ешімханов, А.Щербаков, Д.Құсайынова және т.б.), оқушылардың адамгершілік-құқықтық (А.А.Калюжный, В.В.Трифонов, Л.К.Керімов және т.б.) азаматтық (С.Б.Омарова, Ж.Мақатова) тәрбиесін жүзеге асыру болашақ мамандардың патриотизмін қалыптастыру (А.Қ.Қалимолдаева) сияқты салалары зерттелген. Қазақ халық педагогикасын патриоттық тәрбие беру мақсатында пайдалануға байланысты орындалған жұмыстардан С.Иманбаеваның (ұлттық жауынгерлік дәстүрлер арқылы оқушыларды ерлікке тәрбиелеу), Л.Бейсембаеваның (қазақ ерлік эпосы арқылы жоғары сынып оқушыларын патриоттыққа тәрбиелеу) зерттеулерін, Қ.Б.Жарықбаевтың (Қазан төңкерісіне дейінгі Қазақстанда педагогикалық ойлардың дамуы), С.Қалиевтың (Қазақ халық педагогикасында тәрбие мен білім берудің ғылыми-педагогикалық негіздері), С.Ұзақбаеваның, Р.Төлеубекованың, К.Қожахметованың, Р.Дүйсембінованың патриоттық тәрбиені ішінара қарастыратын зерттеулерін, Ә.Табылдиевтің (қазақ ерлік эпосын оқыту әдістемесі) атты зерттеуін атауға болады [1;45].

Жас ұрпақты ұлттық бірлікке, Отанын, елін, жерін сүюге, ұлттық тәуелсіз мемлекетті нығайтуға өз үлесін қосуға тәрбиелеуде көркем шығарманың маңызы зор. Көркем шығармаларда патриоттық сезімді ардақтап, батырлық, ерлікке мадақталу, парасаттылық, достық тәрізді адамгершілік игі қасиеттер дәріптелген. Бұл тақырыпта әңгіме, ертегі, өлең, жырлар туғанын, оларда халықтық батырлық, ерлік істерді және оны жасаушыларды ардақтағанын білуге болады. Егер, бала жас кезінен ұлттық жырларымыздың сұлулығын сезініп, мазмұнындағы адами құндылықтарды бағалай білсе, оның өз Отанына, халқына, төл өнеріне сүйіспеншілігі артатыны сөзсіз. Қазақ халқы, оның ішінен шыққан дана адамдар өз заманының адамдарына да, кейінгі ұрпақтарына да жақсы тәрбие беруді көздеген. Философиялық сөздікте «патриотизм (грекше patris – отан) – адамгершілік және саяси принцип, әлеуметтік сезім, оның мазмұны – Отанға сүйіспеншілік, оған адалдық, оның өткені мен қазіргісіне деген мақтаныш, Отан мүддесін қорғауға құлшыныс. Патриотизм – адамның мыңдаған жылдар бойы бекіген ең терең сезімдерінің бірі. Туған жерге, тілге, салт дәстүрлерге адал болып, олардан қол үзбеу түрінде патриотизмнің тарихи элементтері көне заманда-ақ қалыптаса бастаған» - деп тұжырымдайды [2;80]. Патриотизм – жеке тұлғаның «табиғат-адам-қоғам» жүйесінде әлеуметтену үрдісін қамтамасыз ететін тұлғаның құнды сапалық қасиеті. Патриотизм- отанға деген сүйіспеншілік, бойындағы күш-қуатын, білімін Отан игілігі мен мүддесіне жұмсау, туған жерін, ана тілін, елдің әдет-ғұрпы мен дәстүрін құрмет тұту. Патриоизм грекше patriotes- отандас, patris-отан, туған жер деген ұғымды білдіреді. Б.Момышұлы: «Патриотизм – Отанға (мемлекетке) деген сүйіспеншілік, жеке адамның аман-саулығының қоғамдық- мемлекеттік қауіпсіздікке тікелей байланыстылығын сезіну, ал мемлекетті нығайту дегеніміз жеке адамды күшейту екенін мойындау, қысқасын айтқанда, патриотизм мемлекет деген ұғымды, жеке адаммен, яғни оның өткенімен, бүгінгі күнімен және болашағымен қарым- қатынасты білдіреді» - деп патриотизм ұғымына анықтама берген болатын [3; 95]. Патриоттық сезім жалпы адам баласына тән адами түйсік- қасиет, оның еліне, туған жеріне, өз тілі мен мәдениетіне, қамқорлықтарына жеке қатынасын, өзіндік бағасын, түйсінуін, қуаттап-қолдауын пайымдайтын көрсеткіші болып табылады. Қазақ совет энциклопедиясында “Патриотизм дегеніміз (грек patrіotes-отандас, patrіo-отан туған жер) отанға деген сүйіспеншілік, бойындағы күш пен қуаты білімін Отан игілігі мен мүддесіне жұмсау, туған жерін, ана тілін, елдің әдет- ғұрпы мен дәстүрін құрмет тұту сияқты патриотизим элементтері ерте заманнан қалыптаса бастады”- деп атап көрсетеді. Ал, қазақ ұлттық энциклопедиясында: «Патриотизм – Отаншылдық, отансүйгіштік, адамның Отанына, туған еліне, оның тіліне, салт-дәстүріне, мәдениетіне деген сүйіспеншілік сезімі», - деп анықтама берілген [4; 95]. Патриоттық тәрбие – жастармен жүріп жатқан қазіргі жұмыстардың басым бағыттарының бірі. Қазақстан қоғамында патриоттық тәрбие деген ұғым – Отанға деген, өзінің халқына деген махаббат, адалдық, азаматтық және қоғам игілігі үшін қызмет ету деген сияқты түсініктер ретінде қалыптасқан. Патриотизм – азаматтардың ұлттық санасының жалпы және ажырамас бөлігі ретінде қоғамның рухани-адамгершілік  тұрғыдан жаңғыртуы. Сонымен, патриотизм – кешенді рухани және әлеуметтік феномен, оған өз еліне деген сүйіспеншілік, оның тарихы мен мәдениетіне деген зор құрмет, өзінің күші мен қоғамның күштеріне деген сенім кіреді. Патриотизм – идеология және психология, саясат пен адамның Отанға деген ерекше, көтеріңкі, шын берілген қатынасын білдіретін қызмет. Патриотизм сезімі туа біткен сезім болып табылмайды, оны адам бойына дарыта білу керек. Бұл – күрделі, көп жоспарлы процесс. Оған тарихи сананы, яғни елдің батырлық және қайғылы оқиғаларын сараптап, елдің тарихына, мемлекеттік рәміздеріне, заңдарына, әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлеріне құрметпен қарау кіреді. Бұл процесс отбасы тәрбиесіне, күнделікті қолданылып жүрген дәстүрлерге, еліміздегі өмірдің деңгейі мен сапасына, әлеуметтік бағдарламалармен қанағаттандырылғандыққа, яғни адамның өз елін мақтан тұтуына мүмкіндік беретін барлық факторларға едәуір дәрежеде байланысты болады. Бұл жайында Елбасы Н.Ә.Назарбаев былай дейді: «Әрбір қазақстандық өзінің ұлттық тиесілігіне қарамастан, Қазақстан – бұл оның құқықтары мен бостандықтарын қорғауға ылғи да дайын болатын, оның қанына сіңген туған мемлекеті екенін сезінуі тиіс. Тек осы жағдайда ғана қазақстандық патриотизм сезімін арттыру және тәрбиелеу үшін түпкілікті негіз пайда болады, тек осы жағдайда ғана отандастар қазіргі уақытта Қазақстан ретінде бүкіл әлемге әйгілі мемлекетке тиесілігі үшін мақтаныш сезімін байқайды». ХХІ ғасыр жаһандану үрдісі бүкіл әлем халықтарын біріктіру арқылы өркениеттілікті сақтап қалу барысында бар күш-жігерін жұмсап отырған тұста патриотизм ұғымы кең тұрғыда тек Отан емес, әлемдік тұрғыда қарастырылуды қазіргі қоғамдағы және әлемдегі даму үрдісі талап етеді. Бүгінгі жаһандану үрдісінде, патриотизм ұғымы халықтар мен ұлттардың өз Отанына, мемлекетіне деген сүйіспеншілігімен қатар, әлемдік дамудың тыныштығы мен бейбітшілігін сақтау үшін барлық күш жігерін жұмсау, яғни жалпыадамзаттық патриотизм тұрғысынан қарастырылады. Сондай-ақ, патриотизм ұғымын жан-жақты талдау «елжандылық» ұғымын анықтау оны «ұлтжандылық» ұғымымен салыстыра қарастыруды қажет етеді.

Оқушылардың бойында азаматтық – патриоттық сана – сезім, іс -әрекет адам бойына өздігінен қалыптасатын қасиет емес екендігін, оның өзі білім мен тәрбие барысында Отанды ұлағаттау, халықтың төлтума мәдени – рухани әлеміне терең бойлау арқылы қалыптасатынын теория мен тәжірибе дәлелдеп келеді.

«Мәңгілік ел» ұлттық идеясы аясында патриоттық тәрбие берудегі жауапкершілікті неғұрлым терең сезініп, бар мүмкіндікті пайдаланып, шыныққан да шымыр отансүйгіш азаматтар даярлау ісінде тәрбие маңызы ерекше.

Тәрбие бағыттылығының дербес идеясы мұғалімнің балаға ерекше көңіл аударуын қажет етеді. Ол педагогикалық жұмыстың ең жоғары мақсаты. Сондықтан баланы зор ұқыптылықпен зерттеген жөн. Барлық тәрбие жұмысының барысында еске алатын басты тұлға – бала екендігін ұмытпауымыз қажет.

 

Пайдаланылған әдебиеттер

1. Қалыбекова Г. Жастарды елжандылыққа тәрбиелеу мәселесі. Ұлт тағылымы №4, 2010, 76-78б.

2. Философиялық сөздік. Ред. кол: Р.Н.Нұрғалиев, Ғ.Ғ.Ақмамбетов және т.б. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы 1996, 80 б.

3. Момышұлы Б. Совет баблаларын патриотизмге тәрбиелеу. – Алматы 1989, 95 б.

4. Қазақ ұлттық энциклопедиясы. Алматы. Қазақ Ұлттық Энциклопедиясы, 2001, 95 б.

Новости

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next

Поздравляем победителей...

15.12.2017

Поздравляем победителей...

С целью формирования национальных ценностей учащихся, ко Дню Независимости Республики Казахстан в ФАО «НЦПК «Өрлеу» «ИПК ПР по по Актюбинской области» был проведен областной интернет-конкурс «Читаем детям о Независимости страны!» среди учащихся...

Обсуждение и разъяснение типового учебного плана

15.12.2017

Обсуждение и разъяснение типового учебного плана

На базе школы - гимназии им.Ш.Бекмухамбетова Уилского района Актюбинская области, сотрудниками АО НЦПК «Өрлеу» была проведена разъяснительная работа по учебному типовому плану   дошкольных организаций с изменениями, внесенными КАО им.И. Алтынсарина. В...

Листая страницы истории…

13.12.2017

Листая страницы истории…

День Независимости - великий праздник, олицетворяющий единство и сплоченность нашего народа, сделавшего свой исторический выбор жить в свободной стране, самому определять свою судьбу. В преддверии празднования  Дня Независимости Республики Казахстан в...

Поздравление от коллектива

13.12.2017

Поздравление от коллектива

  В честь празднования Дня Независимости РК  директор  ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Актюбинской области Абишева Нургуль Молдабаевна награждена Федерацией профсоюзов Республики Казахстан нагрудным знаком  за вклад в работу...

Независимость страны - основа процветания Казахстана

13.12.2017

Независимость страны - основа процветания Казахстана

16 декабря 1991 года Верховный Совет республики торжественно провозгласил государственную Независимость страны. Это событие послужило началом новой истории – истории становления молодого суверенного государства, основателем которого стал Первый Президент Республики...

Накануне Дня Независимости…

12.12.2017

Накануне Дня Независимости…

В честь празднования Дня Независимости РК директору филиала АО «НЦПК» Өрлеу» по  Актюбинской области Абишевой Нургуль Молдабаевне вручено благодарственное письмо от Управления развития языков по Актюбинской области за организацию системной...

Посвящается Дню Независимости …

12.12.2017

Посвящается Дню Независимости …

В Актюбинском филиале АО «НЦПК «Өрлеу» состоялось праздничное торжество, на котором присутствовали работники филиала и представители организаций образования. С поздравительным словом выступила к.ф.н., директор института Абишева Н.М., отметившая, что День независимости Республики Казахстан –...

Обсуждаем типовые учебные планы...

11.12.2017

Обсуждаем типовые учебные планы...

В Актюбинской области состоялась встреча заместителей директоров по учебно-методической работе, организаций среднего образования, методистами и ППС кафедрами филиала АО «НЦПК «Өрлеу»  и старшим сотрудником КАО им И.Алтынсарина Коптлеуовой С.К. по...

Интерактивное обучение – в деятельности школы

08.12.2017

Интерактивное обучение – в деятельности школы

На базе   общеобразовательной средней школы-лицея №23  г. Актобе  7 декабря  2017 года Институтом повышения квалификации педагогических работников по Актюбинской области  был проведён областной  семинар   для учителей казахского, русского и английского...

ИКТ – ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА

08.12.2017

ИКТ – ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА

          Актюбинским филиалом АО «НЦПК «Өрлеу»  организован круглый столна тему: «Повышение функциональной грамотности учащихся посредством информационно-коммуникационных технологий». Были обсужденывопросы использования информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе, которые...

Практика в детском саду

08.12.2017

Практика в детском саду

На семинаре  «Педагогические подходы в образовательных областях», организованном  филиалом АО НЦПК «Өрлеу» в  ДО № 21 «Кәусар бұлак» были   рассмотрены основные аспекты и особенности проведения учебно-воспитательной деятельности дошкольников. Семинар прошел...

Интернет-конкурс ко Дню Независимости РК

06.12.2017

Интернет-конкурс ко Дню Независимости РК

Уважаемые коллеги!   В рамках празднования Дня Независимости Республики Казахстан в филиале АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Актюбинской области с 7-14 декабря 2017 года, проводится областной интернет-конкурс ко дню Независимости РК...

Практическая помощь - сельским школам…

06.12.2017

Практическая помощь - сельским школам…

Актюбинским филиалом АО «НЦПК «Өрлеу» был проведен семинар на тему «Новые методы социализации и воспитания в малокомплектных школах». Цель семинара: определение творческих путей управления эффективными методами социализации и воспитания личности...

Антикоррупция: поздравляем победителей проектов!

06.12.2017

Антикоррупция: поздравляем победителей проектов!

Департамент Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Актюбинской области совместно с Актюбинским филиалом АО «НЦПК «Өрлеу» в торжественной обстановке организовал чествование победителей областного конкурса программ деятельности по...

Связь со школами города

06.12.2017

Связь со школами города

В честь 350-летия Табын Бокенбая Карабатырова на базе СШ № 5  г. Актобе 5 декабря 2017 года среди учеников 10-11 классов учителем истории Алмагул Жадрасыновой была организована и проведена научно-познавательная...

Формирование предметных и коммуникативно-языковых компетенций обучающихся в условиях обновления соде…

05.12.2017

Формирование предметных и коммуникативно-языковых компетенций обучающихся в условиях обновления содержания образования

В соответствии с планом института повышения квалификации педагогических работников по Актюбинской области  4 декабря  2017 года на базе   общеобразовательной средней школы-гимназии  №17  г. Актобе  был проведён областной  семинар   для...

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией

05.12.2017

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией

Накануне международного дня борьбы с коррупцией состоялся областной конкурс лучших программ для руководителей организаций образования, организованный Актюбинским филиалом АО «НЦПК «Өрлеу» совместно с департаментом Агентства по делам государственной службы и...

На финише: предметно-языковые курсы

04.12.2017

На финише: предметно-языковые курсы

В филиале АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Актюбинской области  2 декабря 2017 года завершились длительные по продолжительности курсы повышения квалификации для 36-ти учителей химии, биологии, физики, информатики на тему...

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ ПЕДАГОГОВ КО ДНЮ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

30.11.2017

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ ПЕДАГОГОВ КО ДНЮ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

К значимому событию - Дню Первого Президента РК прошли спортивные соревнования по волейболу на кубок Актюбинского филиала "Орлеу" среди педагогических кадров Актобе. Соревнования организованы Филиалом Молодёжного крыла Жас Отан, городского...

На пути к качеству ТиПО…

30.11.2017

На пути к качеству ТиПО…

Актюбинский филиал АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР совместно с Актюбинским  колледжем транспорта, коммуникации и новых технологий    30 ноября 2017т.г. организовал  областной семинар на тему: «Качество технического и профессионального образования: стратегии...

Книги, подаренные ко Дню Первого Президента

30.11.2017

Книги, подаренные ко Дню Первого Президента

В рамках благотворительной акции «Подари книгу!» филиалом АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Актюбинской области были подарены книги школе №10 г.Актобе. Собранная литература освещала издания, посвященные Первому Президенту Республики Казахстан «Годы созидания», «В...

Жубановские чтения

30.11.2017

Жубановские чтения

В Актюбинском региональном государственном университете имени К. Жубанова 30 ноября 2017 года прошла традиционная IX Международная научная конференция «Жубановские чтения». Почетными гостями конференции были приглашенные родные Кудайбергена Куановича Жубанова,  сын:  Аскар Кудайбергенович...

Форум деловых женщин Байганинского района

30.11.2017

Форум деловых женщин Байганинского района

29 ноября текущего года в Байганинском районе был проведен  форум на тему «Деловые женщины - опора государства». Организаторами форума выступили  Ассоциация деловых женщин по Актюбинской области  и комиссия  по делам...

В канун празднования Дня Первого Президента

30.11.2017

В канун празднования Дня Первого Президента

В рамках   празднования  1 декабря — Дня Первого Президента Республики Казахстан,   на базе филиала АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Актюбинской области 30 ноября 2017 года  среди слушателей курсов был...

Латинизация казахского языка

29.11.2017

Латинизация казахского языка

Сегодня состоялся научно-методический семинар в рамках реализации программной статьи Президента РК Н.А.Назарбаева «Рухани жаңғыру» по вопросам реализации перехода казахского языка на латинскую графику. Цель проведения –  обсуждение качественного перехода казахского...

Делимся опытом работы...

29.11.2017

Делимся опытом работы...

В соответствии с планом института повышения квалификации педагогических работников по Актюбинской области  29 ноября 2017 года на базе  КГУ «Общеобразовательная средняя школа №60»  г. Актобе  был проведён областной  семинар  панорамных...

«Ақтөбе-Өрлеу»: с профессиональной победой!!!

29.11.2017

«Ақтөбе-Өрлеу»: с профессиональной победой!!!

Искренне поздравляем победителя республиканского конкурса «SMART-педагог Өрлеу: путь к профессиональному успеху» Курманову Марину Есболатовну – преподавателя спецдисциплин Актюбинского строительно-монтажного колледжа. Это результат творческого поиска и вдохновенного педагогического труда!!! Желаем дальнейших успехов...

ОБНОВЛЕНННАЯ ПРОГРАММА – В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ

28.11.2017

ОБНОВЛЕНННАЯ ПРОГРАММА – В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ

В СШГ №32 имени  М.Курмангалиевой  г.Актобе  28 ноября 2017 г. состоялся  областной семинар  на тему «Обновленнная программа образования: успешный путь к будущему». Цель семинара: совершенствование педагогического мастерства и активизация  творческой  деятельности...

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ - ЛИДЕР НАЦИИ

28.11.2017

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ - ЛИДЕР НАЦИИ

В преддверии празднования Дня Первого Президента Республики Казахстан библиотекой  филиала АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Актюбинской области» для слушателей курсов была проведена интеллектуальная игра «Тұңғыш Президент – ұлт мақтанышы»....

ПРЕЗИДЕНТ И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

24.11.2017

ПРЕЗИДЕНТ И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

       Сегодня Актюбинский филиал АО НЦПК "Өрлеу" объединил педагогов области на торжественном мероприятии приуроченном ко Дню Первого Президента РК. Мероприятие проходило под эгидой празднования значимой даты - 1...

Приглашаем к участию в благотворительной акции «Подари книгу!»

24.11.2017

 Приглашаем к участию в благотворительной акции «Подари книгу!»

  К празднованию Дня Первого Президента Республики Казахстан с  27-30 ноября 2017 года библиотекой филиала АО «НЦПК«Орлеу» «ИПК ПР по Актюбинской области» проводится благотворительная Акция «Подари книгу!» Приглашаем принять активное участие всех желающих! Книги...

С благодарностью к иностранным тренерам...

23.11.2017

С благодарностью к иностранным тренерам...

В филиале АО "НЦПК"Өрлеу" ИПК ПР по Актюбинской области 23.11.2017  завершилось обучение слушателей курса "Формирование предметной и коммуникативно-языковой компетентности учителей в условиях обучения на трех языках"по образовательной программе TКТ CLIL...

Иностранные лектора в педагогическом музее института

23.11.2017

Иностранные лектора в педагогическом музее института

        В    филиале   АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Актюбинской области»   для  наших гостей - иностранных тренеров  Evangelia Kouri, Ionne Tereza Stournara  и слушателей курса  «Формирование  предметной ...

Обновление содержания образования - ориентир на будущее.

23.11.2017

 Обновление содержания образования - ориентир на будущее.

      23 ноября 2017 года в ФАО «НЦПК «ӨРЛЕУ» ИПК ПР по Актюбинской области в рамках курса состоялся областной семинар«Совершенствование педагогического мастерства учителей начальных классов в рамках обновления...

Общественное сознание педагогов - на уровень современных требований

23.11.2017

Общественное сознание педагогов - на уровень современных требований

                На диалоговой  площадке института состоялась дискуссия педагогов области на актуальную  тему: «Независимость – основа модернизации общественного сознания».  Цель проведения - способствовать  патриотическому,...

Хорошая книга – духовное богатство

22.11.2017

Хорошая книга – духовное богатство

В рамках акции «Один институт - одна книга» в библиотеке филиала АО НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Актюбинской области состоялось обсуждение романа Ж. Дарибаевой «Ақ бура сезімдер». Казахстанская поэтесса Жадыра...

«Проектирование образовательного процесса в дошкольной организации »

21.11.2017

«Проектирование образовательного процесса в дошкольной организации »

             В соответствии с принципами системы обновленной программы  21 ноября 2017 года  филиалом АО НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Актюбинской области в рамках курсов повышения квалификации...

Полиязычное образование - в школьной практике

21.11.2017

Полиязычное образование - в школьной практике

            Филиалом АО НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Актюбинской области в рамках курсов  повышения квалификации 21 ноября 2017 года  для учителей казахского языка и литературы  на базе СШГ №9...

В методическую копилку учителей истории

21.11.2017

В методическую копилку учителей истории

Филиалом АО «НЦПК «Өрлеу» «ИПК ПР по Актюбинской области» 21 ноября 2017 года  в рамках курсов  повышения квалификации  на базе  СШЛ №25  г. Актобе был организован и проведен областной семинар «Методическая...

ВСТРЕЧА С АВТОРАМИ УЧЕБНИКОВ

21.11.2017

ВСТРЕЧА С АВТОРАМИ УЧЕБНИКОВ

         С ведущими учителями области  и с педагогической общественностью г.Актобе встретились авторы учебников 3,6  и 8 классов. По итогам встречи состоялось активное обсуждение учебников по обновленному содержанию образования,...

На контроле партии "Нұр Отан"…

21.11.2017

На контроле партии "Нұр Отан"…

В Актобинском филиале партии "Нұр Отан" 21 ноября текущего года состоялось расширенное заседание партийного слушания " О ходе реализации Государственной программы развития образования и науки РК". На заседании поднимались актуальные вопросы...

Инновационные технологии на уроках истории

17.11.2017

Инновационные технологии на уроках истории

Филиалом АО НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Актюбинской области 17 ноября 2017 года  в рамках курсов  повышения квалификации  на базе  СШЛ №27  г. Актобе был организован и проведен областной семинар «Эффективное...

На повестке дня: безопасная образовательная среда …

16.11.2017

На повестке дня: безопасная образовательная среда …

В филиале АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Актюбинской области 16 ноября текущего года был организован региональный форум в онлайн режиме на тему «Формирование безопасной образовательной среды – условие качественного...

«Личным кредо каждого казахстанца должно стать «образование в течение жизни».

  Президент РК  Н.А.Назарбаев.


Сагадиев Ерлан Кенжегалиевич

Министр образования и науки РК     |      Блог


 

 Ахметова Гульнас Кенжетаевна

Статьи председателя         |         Блог

Председатель Правления АО «НЦПК «Өрлеу» | доктор педагогических наук, профессор


Абишева Нургуль Молдабаевна

Биография              |
 Блог

 Директор ФАО «НЦПК «Өрлеу» «ИПК ПР АО»

Республика Казахстан, 030020, г.Актобе,

ул.Тургенева, 86

тел/факс+7(7132) 56-05-37,

e-mail: akt@orleu-edu.kz, ipk_aktobe_rk@mail.ru

3d tour

 «УЧИТЕЛЬ УЧЕНИЧЕСКИХ ПРИЗНАНИЙ»

4952729
Сегодня
Вчера
В этом месяце
За прошлый месяц
За все дни
3102
13449
201750
321129
4952729

Яндекс.Метрика
1.png2.png3.jpg4.png5.png6.jpg7.png8.pngegemen.png1.png2.png3.jpg4.png5.png6.jpg7.png8.pngegemen.png